Върни се горе

Уважаеми участници,

 

Уведомяваме Ви, че на 25.06.2015 г. (четвъртък) от 14.00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъде проведено заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: Избор на изпълнител за провеждане на специализирани обучения на служители на Агенция по вписванията по проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани обучения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, номер на договора: №14-22-40/24.09.2014 г.“

 

 

Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

 

 

1.                  Участник „РУВЕКС“ АД – 49 т.;

 

2.                  Участник  „БЕНЧМАРК ГРУП“ АД – 38,50 т.;

 

3.                  Участник  „СИЕЛА НОРМА“ АД – 70 т.