Върни се горе

Във връзка с провеждането на открита процедура с предмет „Провеждане на специлизирано обучение по информационни технологии на служители от администрацията на Агенция по вписванията“, изпълнявана по проект „Подобряване на квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език”, с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ ”Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, открита с Решение № РД-04-25/23.10.2014 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, Ви информираме, че на 13.12.2014 г. събота /официален работен ден/, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата.

До момента класирането по технически показатели на тримата участника е следното:

1.      Нов Български университет – 70 точки;

2.      „Теза“ ЕООД – 55 точки;

3.      „Ай Ти Си И“ ООД – не е допуснат до отваряне на ценово предложение.

Заседанието на комисията е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.