Върни се горе

Уважаеми участници,

 

Уведомяваме Ви, че на 19.05.2015 г. (вторник) от 10.30 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъде проведено заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език на служители на Агенция по вписванията“, по проект: „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език и обучения за професионално развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, договор № 13-22-133/01.07.2014 г.

 

Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

 

 

1.                  Участник „ЕГ КОНСУЛТ“ ООД – 70 т.;

 

2.                  Участник  „НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ“ – 60 т.;

 

3.                  Участник  „АВО-БЕЛ“ ООД – 60 т.; 

 

4.                  Участник  „ЦЕБО-99“ ООД – 70 т.;

 

5.                  Участник  „СИГМА-2000-ФАРОС“ ООД – 70 т.;

   

6.                  Участник  „ИТАЛ 1“ ЕООД – 60 т.;

    

7.                  Участник  „НИКАНОР“ ООД – 50 т.;

8.                   Участник  „МЕРИ ИТЪН“ ООД – 50 т.