Върни се горе

На основание чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 19.12.2016 г. (понеделник) от 10:30 часа, в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“  № 20, ще се проведе отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ“.

 При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.