Върни се горе

До „Престиж Бизнес 93“ ООД, ЕИК 811130355, „ПЕРУН-ККБ“ ЕООД, ЕИК 101729823, КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 000885099, „Контракс“ АД, ЕИК 175415627

участници в процедура с с предмет:„Доставка и монтаж на офис-столове за нуждите на Агенция по вписванията“, №2116 в СЕВОП:

Решение за определяне на изпълнител №РД-04-13/31.07.2020 г.