Върни се горе

До участниците във вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП по Рамково споразумение на МФ №СПОР-26/04.10.2017 г. „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“Издадено е решение №РД-04-1/11.01.2018 г. и същото е изпратено до участниците и публикувано на профила на купувача.

Решение №РД-04-1 от 11.01.2017 г.

Доклад на комисията