Върни се горе

До КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД, „РОНОС“ ООД, ЕИК 831176328 и „РОЕЛ-98“ ООД, ЕИК 121798467

участници в процедура №1506 в СЕВОП "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията": взето е Решение №РД-04-28/30.08.2019 г. за определяне на изпълнител по процедура №1506 в СЕВОП.