Върни се горе

До „РОЕЛ 98“ ООД,  ЕИК: 121798467, КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 000885099, „Офис Консумативи“ ООД, ЕИК: 201417931

участници в процедура с с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията“№2055 в СЕВОП:

Решение за определяне на изпълнител №РД-04-11/09.07.2020 г.