Върни се горе

До МУЛТИКО 92 ООД, РОНОС ООД и РОЕЛ 98 ООД, участници в процедура „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“, №2606 в СЕВОП:, по рамково споразумение № СПОР-9/ 08.06.2020 г. на Министерство на финансите:

Решение №РД-04-9/16.11.2021 г. за определяне на изпълнител по поръчка с предмет: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“, №2606 в СЕВОП.