Върни се горе

До „Престиж Бизнес 93“ ООД, „ПЕРУН-ККБ“ ЕООД, „Контракс“ АД и Кооперация „Панда“ , участници в поръчка с предмет "Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията " по рамково споразумение №СПОР-7/15.03.2018 г. на Централния орган за покупки с предмет „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”.

Издадено е решение за определяне на изпълнител №РД-04-27 от 19.11.2018 г.

Решението е публикувано на адрес: https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/11/19/rd-04-27_19112018_mebeli_ra_sevop_zzld.pdf 

Решение: