Върни се горе

До „ЕНЕКОД“ АД; „КУМЕР“ ООД „Енерджи Маркет“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, „Мост Енерджи“ АД, „Енерджи Съплай“ ЕООД, „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД, „ЧЕЗ Трейд България“, „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД, участници в процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“

издадено е Решение №РД-04-35 от 06.12.2018 г. за отмяна на Решение №РД-04-19/10.09.2018 г., изменено с Решение №Рд-04-20/08.10.2018 г.,  и за прекратяване на процедурата.

Към решението: