Върни се горе

ДО<o:p></o:p>

Участниците в процедура по чл. 82 от ЗОП „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията”<o:p></o:p>

По РС №СПОР-5/09.03.2018 г. „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации”<o:p></o:p>

Относно: отваряне на ценови оферти по процедура по чл.82 от ЗОП „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията”, по Покана №92-01-103/18.06.18 г., провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) №0875 на адрес:  <o:p></o:p>

 https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=875  <o:p></o:p>

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,<o:p></o:p>

Във връзка с прилагането на чл. 57, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 от ППЗОП, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите оферти по горецитираната обществена поръчка ще се състои на 16.07.2018 г. в 15:00 ч. в СЕВОП. При настъпване на указаните дата и час системата автоматично ще покаже предложените цени на участниците, чиито ценови оферти са допуснати до разглеждане.<o:p></o:p>

                                  Председател на комисията:<o:p></o:p>

Антония Георгиева<o:p></o:p>