Върни се горе

ДО

Участниците в процедура по чл. 82 от ЗОП

„Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията“

                                                                                                                                                        

Относно: отваряне на ценови оферти по процедура по чл.82 от ЗОП „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията“, по Покана №92-01-60/24.04.2018 г., провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=778  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с прилагането на чл. 57, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 от ППЗОП, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите оферти по горецитираната обществена поръчка ще се състои на 17.05.2018 г. в 09:30 ч. в СЕВОП. При настъпване на указаните дата и час системата автоматично ще покаже предложените цени на участниците, чиито ценови оферти са допуснати до разглеждане.

                                                           Председател на комисията:

                                                                                              Антония Георгиева,

                                                                                               Съгласно Заповед №РД-01-176/14.05.2018 г.