Върни се горе

Съобщение до участниците в  поръчка „Преустройство и смяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.502.278.3.13 в административен офис, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Агенция по вписванията“, находящ се в гр. Несебър, ул. „Георги Раковски“№2 „ТОДОРОВ И СИН 99“ ООД,  „МИРАТ ГРУП“ ООД и „СИТИ СТИЛ СТРОЙ“ ЕООД: протоколът за избор на изпълнител е утвърден на 06.10.2017 г. и е изпратен до участниците. Публикуван е на профила на купувача в преписката на поръчката на адрес: