Върни се горе

До участниците в договаряне без публикуване на обявление „Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни, надграждане на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията“: Издадено е решение №РД-04-14/12.12.2017 г. и същото е изпратено до участниците и публикувано на профила на купувача.

Към решението

Към доклада на комисията