Върни се горе

Директно възлагане на поръчка: „Осигуряване на профилактика и обслужване на дизелови генератори в Централно управление на Агенция по вписванията“ с прогнозна стойност до 10 000 /десет хиляди/ лева без ДДС или 12 000 /дванадесет хиляди/ лева с ДДС за срок от две години, от която:

1. Сумата в размер до 5 200 лв. без ДДС за профилактика, сервизно обслужване и ремонти с включени труд и транспорти разходи.

2. Сумата в размер до 4 800 лв. без ДДС за консумативи по Приложение № 2 от Техническата спецификация.

Резервните части се доставят при възникнала необходимост и се заплащат отделно по ценова оферта, представена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя. 

До всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, регистрирани като търговци: запитване за представяне на оферта, съгласно утвърдената техническа спецификация. Офертата да съдържа – техническо и ценово предложение.

Срок до 7 работни дни от публикуване на съобщението.

         Място: на адрес гр. София, ул. „Елисавета Багряна" № 20, деловодство, по пощата или на електронна поща: [email protected]

За допълнителни разяснения и въпроси моля да се обръщате към /Зорина Бояджиева, тел. 02/9486 208; e-mail: [email protected] или Бойко Миронов, тел. 02/9486 120; e-mail: [email protected]

Ако офертата се подаде в деловодството или по пощата, следва да бъде поставена в непрозрачен плик с надпис - „Осигуряване на профилактика и обслужване на дизелови генератори в Централно управление на Агенция по вписванията“, наименование на участника, телефон, факс, e-mail, лице за контакт.

За изпълнението ще бъде подписан договор.

Технически спецификации
pdf файл, 377,6 KB, качено на 16.09.2020

pdf document