Върни се горе

Директно възлагане на поръчка: „Текущ ремонт на архивни помещения в Служба по вписванията – Оряхово“, находящи се на втори етаж, ул. Коста Лулчев“ № 1-3, гр. Оряхово с прогнозна стойност до 9 870 /девет хиляди осемстотин и седемдесет/ лева без включен ДДС.

Срок за оферти: до 7 работни дни от публикуване на съобщението.

Покана
docx файл, 17,5 KB, качено на 17.06.2020

docx document

Техническа спецификация
pdf файл, 333,5 KB, качено на 17.06.2020

pdf document

Количествена сметка
xlsx файл, 11,8 KB, качено на 17.06.2020

xlsx document