Върни се горе

До „РОЕЛ 98“ ООД,  ЕИК: 121798467, КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 000885099, „МУЛТИКО 92“ ООД, ЕИК: 040606358

участници в процедура с с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията“№2066 в СЕВОП:

Решение за определяне на изпълнител №РД-04-12/09.07.2020 г.