Върни се горе

До "Мултико-92" ООД, ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД, „РОНОС“ ООД, ЕИК 831176328 и „РОЕЛ-98“ ООД, ЕИК 121798467

участници в процедура №1507 в СЕВОП "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията":

взето е  Решение №РД-04-29/30.08.2019 г. за определяне на изпълнител по процедура №1507 в СЕВОП.