Върни се горе

 • Отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет „Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в Агенция по вписванията“

  • 25.09.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 30.09.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в Агенция по вписванията“, открита с Решение №РД-04-23 от 08.07.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, №00447-2015-0011 в Регистъра на обществените поръчки.

 • Съобщение за отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет: „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията“

  • 25.08.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 28.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията“, открита с Решение № РД-04-20/25.06.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 674404/25.06.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

                  Поради обстоятелството, че одобрената методика за оценка съдържа само ценови показатели, към момента комисията не е извършвала оценка по методиката.

   

 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  • 20.08.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 25.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ“,  в изпълнение на проект „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Процедурата е открита с Решение № РД-04-9/18.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 655146/18.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

  Класирането на участниците до момента по технически показатели е както следва:

  „Аксиор“ ООД – участникът не е допуснат ...

 • Разяснение към съобщение от 18.08.2015

  • 19.08.2015

  Поради констатирана грешка при изчисление на техническите показатели и погрешно приложена методика за оценка, Ви уведомявам за коректните оценки на техническите предложения по обществена поръчка „Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване“. Процедурата е открита с Решение № РД-04-7/17.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 654798/17.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

  Класирането на участниците до момента по технически показатели е както следва:

  „Аксиор“ ООД – с оценка по технически показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 70.00 точки в комплексната оценка

  „Стемо“ ООД – с оценка по технически  показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 49.72 точки в комплексната оценка       

  „Сиела Норма“ АД – с оценка по технически  показатели – ПК1, ПК3 и ...

 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  • 18.08.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 21.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване“. Процедурата е открита с Решение № РД-04-7/17.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 654798/17.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

  Класирането на участниците до момента по технически показатели е както следва:

  „Аксиор“ ООД – с оценка по технически показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 97.00 точки в комплексната оценка

  „Стемо“ ООД – с оценка по технически  показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 67.60 ...

 • Съобщение за отваряне на оферти по обществена поръчка открита с Решение № РД-04-9/18.03.2015 г.

  • 10.08.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 11.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени оферти по обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ“,  в изпълнение на проект „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Процедурата е открита с Решение № РД-04-9/18.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 655146/18.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

 • Съобщение за отваряне на оферти

  • 05.08.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 07.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени оферти по обществена поръчка с предмет: „Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване“. Процедурата е открита с Решение № РД-04-7/17.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 654798/17.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

 • Отваряне на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка (открита процедура) с предмет: Избор на изпълнител за провеждане на специализирани обучения на служители на Агенция по вписванията по проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на

  • 22.06.2015

  Уважаеми участници,

   

  Уведомяваме Ви, че на 25.06.2015 г. (четвъртък) от 14.00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъде проведено заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: Избор на изпълнител за провеждане на специализирани обучения на служители на Агенция по вписванията по проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани обучения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, номер на договора: №14-22-40/24.09.2014 г.“

   

   

  Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

   

   

  ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

   

   

  1.                  Участник „РУВЕКС“ АД – 49 т.;

   

  2.                  Участник  „БЕНЧМАРК ГРУП“ АД – 38,50 т.;

   

  3.                  Участник  „СИЕЛА НОРМА“ АД ...

 • Oтваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на интегрирана система за управление (ИСУ) съгласно изискванията на международните стандарти за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и за управление на информа

  • 02.06.2015

  Агенция по вписванията съобщава, че на 05.06.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20, ет. 3 ще бъдат отворени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на интегрирана система за управление (ИСУ) съгласно изискванията на международните стандарти за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013“.

  Класирането на участниците по технически показатели е както следва

  „Интер консулт нова“ – 70 точки;

  ДЗЗД „Топ мениджмънт адвайзорс“ – 66 точки;

  Консорциум „Телелинк-фокус” – 70 точки;

  Обединение „Принтек Суис“ – 70 точки;

  ДЗЗД „Бенчмарк – сълюшънс“ – 70 точки.

 • Отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет „Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език на служители на Агенция по вписванията“

  • 14.05.2015

  Уважаеми участници,

   

  Уведомяваме Ви, че на 19.05.2015 г. (вторник) от 10.30 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъде проведено заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език на служители на Агенция по вписванията“, по проект: „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език и обучения за професионално развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, договор № 13-22-133/01.07.2014 г.

   

  Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

   

   

  ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

   

   

  1.                  Участник „ЕГ КОНСУЛТ“ ООД – 70 т ...