Върни се горе

 • Съобщение за отваряне на оферти по обществена поръчка, с предмет: “Поддръжка на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията“

  • 18.02.2016

  Агенция по вписванията уведомява, че на 18.02.2015 г. от 16:00 часа в сградата на Агенция по вписванията ще бъдат отворени оферти по обществена поръчка, с предмет: “Поддръжка на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията“ при следните обособени позиции:

  Обособена позиция 1: „Поддръжка на информационна система на Търговския регистър“

  Обособена позиция 2: „Поддръжка на Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър, подсистема Имотен регистър и приложението за отдалечен достъп – One Stop Shop (частта на Агенция по вписванията)“

  Обособена позиция 3: „Поддръжка на информационната система на Регистър на имуществените отношения на съпрузите“

  Обособена позиция 4: „Поддръжка на информационната система на регистър БУЛСТАТ“

  Обособена позиция 5: „Поддръжка на информационната система на специален регистър БУЛСТАТ и кореспонденция към регистратура за класифицирана информация“.

   Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово ...

 • Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комуникационно-информационни услуги (интернет) за срок от 1 година“

  • 11.02.2016

  Агенция по вписванията уведомява, че на 12.02.2016 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията ще бъдат отворени оферти по

  обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет: „Предоставяне на комуникационно-информационни услуги (интернет) за срок от 1 година“.

  Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 • Съобщение за отваряне на оферти по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на охрана чрез СОТ за териториалните звена на Агенция по вписванията”.

  • 08.02.2016

  Агенция по вписванията уведомява, че на 08.02.2015 г. от 15:00 часа в сградата на Агенция по вписванията ще бъдат отворени оферти по обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет: „Осигуряване на охрана чрез СОТ за териториалните звена на Агенция по вписванията”.

  Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 • Съобщение за отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията”

  • 11.01.2016

  Агенция по вписванията уведомява, че на 14.01.2016 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет „Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията”, открита с Решение РД-04-33/29.10.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, №00447-2015-0014 в Регистъра на обществените поръчки.

 • Отваряне на офертите по покана с предмет „Сервиз и профилактика на пожарогасители, собственост на Агенция по вписванията”

  • 18.11.2015

  Агенция по вписванията, гр. София, ул. „Елисавета Багряна” № 20, уведомява, че отварянето на офертите по обществената поръчка за избор на изпълнител, която ще бъде възложена по реда на Глава 8“а“ от ЗОП чрез публична покана, за сключване на договор с предмет: „Сервиз и профилактика на пожарогасители, собственост на Агенция по вписванията”, ще се извърши на 23.11.2015 г., от 11:00 ч. в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала.

 • Отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет „Закупуване на нови лицензи за СУБД Oracle“

  • 03.11.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 06.11.2015 г. от 10:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: Закупуване на нови лицензи за СУБД Oracle, открита с Решение №РД-04-30/29.09.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, №00447-2015-0013 в Регистъра на обществените поръчки.

 • Отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”

  • 01.10.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 06.10.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”, открита с Решение №РД-04-21 от 26.06.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, №00447-2015-0009 в Регистъра на обществените поръчки.

 • Отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет „Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в Агенция по вписванията“

  • 25.09.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 30.09.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в Агенция по вписванията“, открита с Решение №РД-04-23 от 08.07.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, №00447-2015-0011 в Регистъра на обществените поръчки.

 • Съобщение за отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет: „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията“

  • 25.08.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 28.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията“, открита с Решение № РД-04-20/25.06.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 674404/25.06.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

                  Поради обстоятелството, че одобрената методика за оценка съдържа само ценови показатели, към момента комисията не е извършвала оценка по методиката.

   

 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  • 20.08.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 25.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ“,  в изпълнение на проект „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Процедурата е открита с Решение № РД-04-9/18.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 655146/18.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

  Класирането на участниците до момента по технически показатели е както следва:

  „Аксиор“ ООД – участникът не е допуснат ...