Върни се горе

 • Доставка на електрическа енергия: решение (2) за избор на изпълнител

  • 08.10.2018

  До: „ЕНЕКОД“ АД; „КУМЕР“ ООД „Енерджи Маркет“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, „Мост Енерджи“ АД, „Енерджи Съплай“ ЕООД, „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД, „ЧЕЗ Трейд България“, „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД, участници в процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“

  издадено е Решение №Рд-04-20/08.10.2018 г. за изменение на Решение №РД-04-19/10.09.2018 г. и за определяне на втория класиран участник за изпълнител.

  Решение:

 • Доставка на електрическа енергия: решение за избор на изпълнител

  • 10.09.2018

  До: „ЕНЕКОД“ АД; „КУМЕР“ ООД „Енерджи Маркет“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, „Мост Енерджи“ АД, „Енерджи Съплай“ ЕООД, „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД, „ЧЕЗ Трейд България“, „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД, участници в процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“

  издадено е Решение за избор на изпълнител №РД-04-19/10.09.2018 г.

  Решение: 

 • Доставка на хартия - 2: решение за избор на изпълнител

  • 10.09.2018

  До: Роел-98 ООД, Кооперация "Панда", Мултико 92 ООД, участници в малка състезателна процедура №946 в СЕВОП с предмет: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“ - 2: издадено е Решение за избор на изпълнител №РД-04-18/10.09.2018 г.

  Решение: 

 • Отваряне на ценовите предложения: (2) "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“

  • 29.08.2018

  ДО

  Участниците в процедура по чл. 82 от ЗОП „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията”

  По РС №СПОР-30/21.12.2017 г. „Доставка на нерециклирана копирна хартия ”

   

  Относно: отваряне на ценови оферти по процедура по чл.82 от ЗОП „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията”, по Покана №92-00-3/07.08.18 г., провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) №0946 на адрес:  

   https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=946  

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с прилагането на чл. 57, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 от ППЗОП, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите оферти по горецитираната обществена поръчка ще се състои на 03.09.2018 г. в 11:00 ч. в СЕВОП. При настъпване на указаните дата и час системата автоматично ще покаже предложените цени на участниците, чиито ценови оферти са ...

 • Отваряне на ценовите предложения: "Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“

  • 20.08.2018

  На основание чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 23.08.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“  № 20, ще се проведе отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“ 

 • Съобщение за директно възлагане „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление“ (ОПДУ, Надграждане имотен регистър, Дейност 1)

  • 03.08.2018

  До всички заинтересовани лица: съобщение за събиране на оферти по директно възлагане на поръчка с предмет:  „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление“ по Дейност 1 със същото наименование  по проект BG05SFOP001-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“, процедура № BG05SFOP001-1.002 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е публикувано в раздел "Процедури": към съобщението

 • Канцеларски материали: решение за избор на изпълнител

  • 27.07.2018

  До ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАДРОЕЛ 98 ООДКООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“,  Ронос ООД, участници в малка състезателна процедура №0839 в СЕВОП: издадено е решение за избор на изпълнител №РД-04-16 от 27.07.2018 г.

  Решение: 

 • Бланки и пощенски пликове: решение за избор на изпълнител

  • 27.07.2018

  До  ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД,  МУЛТИКО 92 ООД Ронос ООД,  РОЕЛ 98 ООД, участници в малка състезателна процедура №875 в СЕВОП: издадено е решение за избор на изпълнителРД-04-15 от 27.07.2018 г.

  Решение:

 • Тонери различни марки до ХІ.2018 г.: решение за избор на изпълнител

  • 27.07.2018

  До "Ронос" ООД, "РОЕЛ 98" ООД и Кооперация "Панда", участници в малка състезателна процедура №886 в СЕВОП: издадено е решение за избор на изпълнител №РД-04-14 от 27.07.2018 г.

  Решение:

 • Тонери Ейч Пи до ХІ 2018 г. - решение за избор на изпълнител

  • 27.07.2018

  До участниците в малката състезателна процедура №0884 в СЕВОП: „РОЕЛ 98“ ООД,  „РОНОС“ ООД „ЛИРЕКС-БГ“ ООД,  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“,  „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД: издадено е решение за избор на изпълнител №РД-04-13 от 27.07.2018 г.

  Решение: