Върни се горе

 • Отваряне на ценовите предложения: №987 Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията

  • 05.11.2018

  До Престиж Бизнес 93 ООД, ПЕРУН-ККБ ЕООД, Контракс АД, Кооперация “Панда”,

  участници във вътрешен конкурентен подбор с предмет " Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията", №0987 в СЕВОП: отварянето на ценовите предложения е насрочено за 08.11.2018 г., 15:00 ч.

 • Решение за определяне на изпълнител: Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията (2 г.)

  • 05.11.2018

  До „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД и „А1 България“ЕАД, участници в поръчка с предмет: "Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията (2 г.)"

  Издадено е решение за определяне на изпълнител №РД-04-24 от 05.11.2018 г.

  Решението е публикувано на адрес: https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/11/05/rd-04-24_051118_re6_izpalnitel_ip_vpn-2y_zzld.pdf 

 • Надграждане дискови масиви DELL EMC 400: решение за определяне на изпълнител

  • 22.10.2018

  До "СИЕНСИС“ АД; „ССАРМ“ ЕООД; „Парафлоу Комуникейшънс“ООД и „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД, участници в договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП с предмет: „Надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни DELL EMC Unity 400:

  Издадено е решение за класиране и определяне на изпълнител №РД-04-23/22.10.2018 г.

  Решение:

 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения: комуникационна свързаност (2 г.)

  • 19.10.2018

  На основание чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 26.10.2018 г. (петък) от 16:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“  № 20, ще се проведе отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  (2 г. срок) Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията

 • Решение изменение - нерециклирана хартия (2)

  • 18.10.2018

  До "Мултико 92" ООД, Кооперация "Панда", "Роел-98" ООД и "Мениджмънт бизнес машин" ООД: по поръчка с предмет „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“ (2), №0946 в СЕВОП, е издадено Решение №РД-04-22/18.10.2018 г. за изменение на Решение №РД-04-18/10.09.2018 г. и за определяне на втория класиран участник за изпълнител.

  Решение:

 • Доставка на електрическа енергия: решение (2) за избор на изпълнител

  • 08.10.2018

  До: „ЕНЕКОД“ АД; „КУМЕР“ ООД „Енерджи Маркет“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, „Мост Енерджи“ АД, „Енерджи Съплай“ ЕООД, „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД, „ЧЕЗ Трейд България“, „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД, участници в процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“

  издадено е Решение №Рд-04-20/08.10.2018 г. за изменение на Решение №РД-04-19/10.09.2018 г. и за определяне на втория класиран участник за изпълнител.

  Решение:

 • Доставка на електрическа енергия: решение за избор на изпълнител

  • 10.09.2018

  До: „ЕНЕКОД“ АД; „КУМЕР“ ООД „Енерджи Маркет“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, „Мост Енерджи“ АД, „Енерджи Съплай“ ЕООД, „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД, „ЧЕЗ Трейд България“, „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД, участници в процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“

  издадено е Решение за избор на изпълнител №РД-04-19/10.09.2018 г.

  Решение: 

 • Доставка на хартия - 2: решение за избор на изпълнител

  • 10.09.2018

  До: Роел-98 ООД, Кооперация "Панда", Мултико 92 ООД, участници в малка състезателна процедура №946 в СЕВОП с предмет: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“ - 2: издадено е Решение за избор на изпълнител №РД-04-18/10.09.2018 г.

  Решение: 

 • Отваряне на ценовите предложения: (2) "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“

  • 29.08.2018

  ДО

  Участниците в процедура по чл. 82 от ЗОП „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията”

  По РС №СПОР-30/21.12.2017 г. „Доставка на нерециклирана копирна хартия ”

   

  Относно: отваряне на ценови оферти по процедура по чл.82 от ЗОП „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията”, по Покана №92-00-3/07.08.18 г., провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) №0946 на адрес:  

   https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=946  

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с прилагането на чл. 57, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 от ППЗОП, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите оферти по горецитираната обществена поръчка ще се състои на 03.09.2018 г. в 11:00 ч. в СЕВОП. При настъпване на указаните дата и час системата автоматично ще покаже предложените цени на участниците, чиито ценови оферти са ...

 • Отваряне на ценовите предложения: "Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“

  • 20.08.2018

  На основание чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 23.08.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“  № 20, ще се проведе отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“