Върни се горе

 • Решение: Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл за тестови среди и разработка - Решение за определяне на изпълнител

  • 30.01.2019

  До „СИРМА СОЛЮШЪНС AД, ЕИК 040529004, „ЛИРЕКС БГ“ ООД, ЕИК121057952 и „КОМСОФТ“ ООД, ЕИК 030435072, участници в поръчка с предмет „Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл за тестови среди и разработка“, РОП №00447-2018-0008, открита процедура

  Издадено е решение за определяне на изпълнител №РД-04-1/30.01.2019 г.

  Решението и докладът са публикувани в преписката на поръчката в профила на купувача.

  Към решението: 

 • Решение за определяне на изпълнител: Надграждане на информационните центрове за данни

  • 14.12.2018

  До "Телелинк Бизнес Сървисис" ЕАД, участник в ускорена ограничена процедура в областите отбрана и сигурност по чл. 161 от ЗОП с предмет: "Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията", 00447-2018-0006

  Издадено е решение за определяне на изпълнител №РД-04-37/14.12.2018 г.

  Решението и докладът са публикувани в преписката на поръчката в профила на купувача.

  Решение:

 • Прекратяване: Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл (Oracle) за тестови среди и разработка

  • 12.12.2018

  До 

  „КОМСОФТ“ ООД, „СИРМА СОЛЮШЪНС“ AД, „СИЕНСИС“ АД и „ЛИРЕКС“ БГ ООД и „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД, участници  договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8, на осн. чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с предмет „Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл за тестови среди и разработка”Решение №РД-04-26/07.11.2018 г., РОП ид. № 00447-2018-0005:

  Издадено е решение за прекратяване на процедурата и за отмяна на решението за определяне на изпълнител №РД-04-30/28.11.2018 г.

  Решението е публикувано в преписката на поръчката в профила на купувача.

  Към решението: 

 • Отваряне на ценови оферти: Надграждане на информационните центрове за данни

  • 11.12.2018

  ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „НАДГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“: На основание чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 14.12.2018 г. (петък) от 10:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“  № 20, ще се проведе отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в  ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията“.

   При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  Комисия: …. (п) 

 • Доставка на електрическа енергия: прекратяване

  • 06.12.2018

  До „ЕНЕКОД“ АД; „КУМЕР“ ООД „Енерджи Маркет“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, „Мост Енерджи“ АД, „Енерджи Съплай“ ЕООД, „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД, „ЧЕЗ Трейд България“, „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД, участници в процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“

  издадено е Решение №РД-04-35 от 06.12.2018 г. за отмяна на Решение №РД-04-19/10.09.2018 г., изменено с Решение №Рд-04-20/08.10.2018 г.,  и за прекратяване на процедурата.

  Към решението:

 • Прекратяване: Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията (2)

  • 03.12.2018

  До „РОЕЛ-98“ ООД, МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД, Кооперация “Панда” и Мултико 92 ООД, участници във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител по поръчка "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията" (2), №0946 в СЕВОП, рамково споразумение №СПОР-30/21.12.2017 г.:

  Издадено е решение за прекратяване на процедурата №РД-04-32/03.12.2018 г.

  Решението е публикувано в електронната преписка на поръчката. Към решението:

 • Решение за определяне на изпълнител „Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл за тестови среди и разработка”

  • 28.11.2018

  До „КОМСОФТ“ ООД, „СИРМА СОЛЮШЪНС“ AД, „СИЕНСИС“ АД и „ЛИРЕКС“ БГ ООД и „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД, участници  договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8, на осн. чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с предмет „Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл за тестови среди и разработка”, Решение №РД-04-26/07.11.2018 г., РОП ид. № 00447-2018-0005:

  Издадено е решение за определяне на изпълнител №РД-04-30/28.11.2018 г.

  Решението и докладът са публикувани в преписката на поръчката в профила на купувача.

  Решение:

 • Решение за предварителен подбор: "Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията", ускорена ограничена процедура в областите отбрана и сигурност

  • 28.11.2018

  До 1. „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, ЕИК 130545438,    2. „Индекс-България“ ООД, ЕИК 121415869,   3. „Лирекс БГ“ ООД, ЕИК 121057952,   4. „Сиенсис“ АД, ЕИК 121708078

  На осн. чл. 43, ал. 4 от ЗОП ви уведомявам за взето от възложителя решение по предварителния подбор РД-04-29/28.11.2018 г. по поръчка с предмет "Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията".

  Решение:

 • Отваряне на заявления в ограничена процедура "Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията"

  • 27.11.2018

  На 28.11.2018 г. (сряда) от 11:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“  № 20, ще се проведе отваряне на пликовете със заявления в ускорена ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията“.

   При отварянето на пликовете със заявленията могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 • Доставка на офис-мебели и столове - Решение за определяне на изпълнител

  • 19.11.2018

  До „Престиж Бизнес 93“ ООД, „ПЕРУН-ККБ“ ЕООД, „Контракс“ АД и Кооперация „Панда“ , участници в поръчка с предмет "Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията " по рамково споразумение №СПОР-7/15.03.2018 г. на Централния орган за покупки с предмет „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”.

  Издадено е решение за определяне на изпълнител №РД-04-27 от 19.11.2018 г.

  Решението е публикувано на адрес: https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/11/19/rd-04-27_19112018_mebeli_ra_sevop_zzld.pdf 

  Решение: