Върни се горе

 • Отваряне на ценови оферти: почистване 2020-2021 г., №2181

  • 17.08.2020

  До "Комекс РМ" ЕООД, ДЗЗД "ВИП, "Райт Клийнинг" ООД и "Це Ес Ге България" ООД, участници в поръчка с предмет:

  „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“ чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки.
  Поръчка №2181 в СЕВОП.

  Отваряне на ценовите оферти: 20.08.2020 г., 10:00 ч.

 • Отваряне на ценови оферти: Пощенски услуги 2020 - 2022 г., №2163 в СЕВОП

  • 07.08.2020

  До "Стар пост" ООД, "Български пощи" ЕАД, "МиБМ експрес" ООД, участници в процедура на вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията", №2163 в СЕВОП

  Отваряне на ценови оферти: 12.08.2020 г., 9:30 ч.

 • Офис-столове 2020 г.: Решение за определяне на изпълнител №РД-04-13 от 31.07.2020 г.

  • 31.07.2020

  До „Престиж Бизнес 93“ ООД, ЕИК 811130355, „ПЕРУН-ККБ“ ЕООД, ЕИК 101729823, КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 000885099, „Контракс“ АД, ЕИК 175415627

  участници в процедура с с предмет:„Доставка и монтаж на офис-столове за нуждите на Агенция по вписванията“, №2116 в СЕВОП:

  Решение за определяне на изпълнител №РД-04-13/31.07.2020 г.

 • Сервиз и профилактика на пожарогасители - събиране на оферти за директно възлагане - 2020 г.

  • 21.07.2020

  Събиране на оферти за директно възлагане на поръчка: „Сервиз и профилактика на пожарогасители, собственост на Агенция по вписванията и техническо обслужване на пожарни кранове в сградата на Централно управление“ с прогнозна стойност до 12 000 /дванадесет  хиляди/ лева без ДДС или 14 400 /четиринадесет хиляди и четиристотин/ лева с ДДС за срок от две години.

  Срок за оферти:  до 7 работни дни от публикуване на съобщението.

 • Отваряне на ценови оферти: офис-столове, №2116 в СЕВОП

  • 17.07.2020

  До „Престиж Бизнес 93“ ООД, ЕИК 811130355, ПЕРУН-ККБ“ ЕООД, ЕИК 101729823 Кооперация „Панда“, ЕИК 000885099 и „КОНТРАКС“ АД, ЕИК 175415627, участници в процедура

   

  „Доставка и монтаж на офис-столове за нуждите на Агенция по вписванията“, №2116 в СЕВОП

  Отваряне на ценовите оферти: 22.07.2020 г., 10:30 ч.

 • Бланки и пощенски пликове 2020 г.: Решение за определяне на изпълнител, №2066

  • 09.07.2020

  До „РОЕЛ 98“ ООД,  ЕИК: 121798467, КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 000885099, „МУЛТИКО 92“ ООД, ЕИК: 040606358

  участници в процедура с с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията“№2066 в СЕВОП:

  Решение за определяне на изпълнител №РД-04-12/09.07.2020 г.

 • Канцеларски 2020 г.: Решение за определяне на изпълнител, №2055

  • 09.07.2020

  До „РОЕЛ 98“ ООД,  ЕИК: 121798467, КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 000885099, „Офис Консумативи“ ООД, ЕИК: 201417931

  участници в процедура с с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията“№2055 в СЕВОП:

  Решение за определяне на изпълнител №РД-04-11/09.07.2020 г.

 • Отваряне на ценови оферти: Доставка на бланки и пощенски пликове, №2066 в СЕВОП

  • 02.07.2020

  До „РОЕЛ-98“ООД,  ЕИК 121798467, Кооперация „Панда“, ЕИК 000885099, и „МУЛТИКО-92“ ООД, ЕИК 040606358, участници в процедура

   

  „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията”, №2066 в СЕВОП

   

  Отваряне на ценовите оферти: 07.07.2020 г., 10:30 ч.

 • Отваряне на ценови оферти: Доставка на канцеларски материали, №2055 в СЕВОП

  • 02.07.2020

  До „РОЕЛ-98“ООД,  ЕИК 121798467, Кооперация „Панда“, ЕИК 000885099, и "ОФИС КОНСУМАТИВИ" ООД,  ЕИК 201417931, участници в процедура

   

  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”, №2055 в СЕВОП

   

  Отваряне на ценовите оферти: 07.07.2020 г., 10:00 ч.

 • Събиране на оферти за директно възлагане: Поддръжка на системите за пожароизвестяване - Ботевград, Несебър, Враца, Смолян, Плевен, Ловеч, Стара Загора, Асеновград - 2020 г.

  • 01.07.2020

  Директно възлагане на поръчка: „Абонаментна и извънгаранционна поддръжка на системите за пожароизвестяване в помещения, ползвани от РД в ГД „Регистри“ на АВ – Ботевград, Несебър, Враца, Смолян, Плевен, Ловеч, Стара Загора, Асеновград“ с прогнозна стойност до 16 600 /шестнадесет хиляди и шестстотин / лева без ДДС или 19 920 /деветнадесет хиляди деветстотин и двадесет/ лева с ДДС за срок от две години.

  Срок: до 7 работни дни от публикуване на съобщението.