Върни се горе

 • Отваряне на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка (открита процедура) с предмет: Избор на изпълнител за провеждане на специализирани обучения на служители на Агенция по вписванията по проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на

  • 22.06.2015

  Уважаеми участници,

   

  Уведомяваме Ви, че на 25.06.2015 г. (четвъртък) от 14.00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъде проведено заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: Избор на изпълнител за провеждане на специализирани обучения на служители на Агенция по вписванията по проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани обучения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, номер на договора: №14-22-40/24.09.2014 г.“

   

   

  Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

   

   

  ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

   

   

  1.                  Участник „РУВЕКС“ АД – 49 т.;

   

  2.                  Участник  „БЕНЧМАРК ГРУП“ АД – 38,50 т.;

   

  3.                  Участник  „СИЕЛА НОРМА“ АД ...

 • Oтваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на интегрирана система за управление (ИСУ) съгласно изискванията на международните стандарти за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и за управление на информа

  • 02.06.2015

  Агенция по вписванията съобщава, че на 05.06.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20, ет. 3 ще бъдат отворени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на интегрирана система за управление (ИСУ) съгласно изискванията на международните стандарти за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013“.

  Класирането на участниците по технически показатели е както следва

  „Интер консулт нова“ – 70 точки;

  ДЗЗД „Топ мениджмънт адвайзорс“ – 66 точки;

  Консорциум „Телелинк-фокус” – 70 точки;

  Обединение „Принтек Суис“ – 70 точки;

  ДЗЗД „Бенчмарк – сълюшънс“ – 70 точки.

 • Отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет „Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език на служители на Агенция по вписванията“

  • 14.05.2015

  Уважаеми участници,

   

  Уведомяваме Ви, че на 19.05.2015 г. (вторник) от 10.30 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъде проведено заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език на служители на Агенция по вписванията“, по проект: „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език и обучения за професионално развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, договор № 13-22-133/01.07.2014 г.

   

  Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

   

   

  ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

   

   

  1.                  Участник „ЕГ КОНСУЛТ“ ООД – 70 т ...

 • Отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет „Анализ на нормативната база и организационната среда на Агенция по вписванията, във връзка с развитието на информационната система на имотния регистър и въвеждането на електронни услуги“

  • 12.02.2015
  Във връзка с открита процедура с предмет „Анализ на нормативната база и организационната среда на Агенция по вписванията, във връзка с развитието на информационната система на имотния регистър и въвеждането на електронни услуги“, Агенция по вписванията съобщава, че отварянето на ценовите предложения ще се проведе на 13.02.2015 г. от 15:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“№ 20. Оценките по техническите предложения ще бъдат оповестени на заседанието.
 • Отваряне на заявления за участие

  • 05.01.2015

  Уважаеми участници,

  Уведомяваме Ви, че на 06.01.2015 г. от 15.30 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. ‚Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъде проведено заседание за отваряне на заявления за участие по обществена поръчка възлагана чрез ограничена процедура с предмет: „Надграждане на съществуващите функционалности на информационната система на имотния регистър, разработване на нови софтуерни модули и разработване на електронни услуги“.

  Заседанието е публично и на него могат да присъстват представители на участниците.

 • Отваряне на ценови предложения

  • 10.12.2014

  Във връзка с провеждането на открита процедура с предмет „Провеждане на специлизирано обучение по информационни технологии на служители от администрацията на Агенция по вписванията“, изпълнявана по проект „Подобряване на квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език”, с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ ”Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, открита с Решение № РД-04-25/23.10.2014 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, Ви информираме, че на 13.12.2014 г. събота /официален работен ден/, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата.

  До момента класирането по технически показатели на тримата участника е следното:

  1.      Нов Български университет – 70 точки;

  2.      „Теза“ ЕООД – 55 ...

 • Съобщение по открита процедура с предмет „Провеждане на обучения по информационни технологии и административно – правно обслужване “

  • 24.10.2014

  Във връзка с провеждане на открита процедура с предмет „Провеждане на обучения по информационни технологии и административно – правно обслужване “ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии“ и Обособена позиция 2: „Провеждане на обучение по търговско право на Европейския съюз (ЕС)“, изпълнявана по проект „Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационните технологии и административно-правно обслужване” договор А13-22-9/17.04.2014 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Процедурата е открита с Решение № РД-04-23/26.08.2014 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 620915/26.08.2014 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, Ви информирам, че на 29.10.2014 г. от 11:00 часа ...

 • Съобщение за ОП с предмет: „Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения по английски език на служители на Агенция по вписванията“ по договор № 13-22-133/01.07.2014г.

  • 21.10.2014
  Агенция по вписванията съобщава, че на 22.10.2014 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени подадените от участниците оферти  за участие в обществена поръчка по реда на Глава 8“а“ от ЗОП с предмет: „Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения по английски език на служители на Агенция по вписванията“ по договор № 13-22-133/01.07.2014г. по проект : „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език и обучения за професионално развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.