Върни се горе

 • Отваряне на офертите по покана с предмет „Сервиз и профилактика на пожарогасители, собственост на Агенция по вписванията”

  • 18.11.2015

  Агенция по вписванията, гр. София, ул. „Елисавета Багряна” № 20, уведомява, че отварянето на офертите по обществената поръчка за избор на изпълнител, която ще бъде възложена по реда на Глава 8“а“ от ЗОП чрез публична покана, за сключване на договор с предмет: „Сервиз и профилактика на пожарогасители, собственост на Агенция по вписванията”, ще се извърши на 23.11.2015 г., от 11:00 ч. в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала.

 • Отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет „Закупуване на нови лицензи за СУБД Oracle“

  • 03.11.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 06.11.2015 г. от 10:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: Закупуване на нови лицензи за СУБД Oracle, открита с Решение №РД-04-30/29.09.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, №00447-2015-0013 в Регистъра на обществените поръчки.

 • Отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”

  • 01.10.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 06.10.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”, открита с Решение №РД-04-21 от 26.06.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, №00447-2015-0009 в Регистъра на обществените поръчки.

 • Отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет „Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в Агенция по вписванията“

  • 25.09.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 30.09.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в Агенция по вписванията“, открита с Решение №РД-04-23 от 08.07.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, №00447-2015-0011 в Регистъра на обществените поръчки.

 • Съобщение за отваряне на ценови предложения по поръчка с предмет: „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията“

  • 25.08.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 28.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията“, открита с Решение № РД-04-20/25.06.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 674404/25.06.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

                  Поради обстоятелството, че одобрената методика за оценка съдържа само ценови показатели, към момента комисията не е извършвала оценка по методиката.

   

 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  • 20.08.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 25.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ“,  в изпълнение на проект „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Процедурата е открита с Решение № РД-04-9/18.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 655146/18.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

  Класирането на участниците до момента по технически показатели е както следва:

  „Аксиор“ ООД – участникът не е допуснат ...

 • Разяснение към съобщение от 18.08.2015

  • 19.08.2015

  Поради констатирана грешка при изчисление на техническите показатели и погрешно приложена методика за оценка, Ви уведомявам за коректните оценки на техническите предложения по обществена поръчка „Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване“. Процедурата е открита с Решение № РД-04-7/17.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 654798/17.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

  Класирането на участниците до момента по технически показатели е както следва:

  „Аксиор“ ООД – с оценка по технически показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 70.00 точки в комплексната оценка

  „Стемо“ ООД – с оценка по технически  показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 49.72 точки в комплексната оценка       

  „Сиела Норма“ АД – с оценка по технически  показатели – ПК1, ПК3 и ...

 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  • 18.08.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 21.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване“. Процедурата е открита с Решение № РД-04-7/17.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 654798/17.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

  Класирането на участниците до момента по технически показатели е както следва:

  „Аксиор“ ООД – с оценка по технически показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 97.00 точки в комплексната оценка

  „Стемо“ ООД – с оценка по технически  показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 67.60 ...

 • Съобщение за отваряне на оферти по обществена поръчка открита с Решение № РД-04-9/18.03.2015 г.

  • 10.08.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 11.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени оферти по обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ“,  в изпълнение на проект „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Процедурата е открита с Решение № РД-04-9/18.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 655146/18.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

 • Съобщение за отваряне на оферти

  • 05.08.2015

  Агенция по вписванията уведомява, че на 07.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени оферти по обществена поръчка с предмет: „Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване“. Процедурата е открита с Решение № РД-04-7/17.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 654798/17.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.