Върни се горе

 • Съобщение по "Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията" за отваряне на ценовите оферти в СЕВОП

  • 05.04.2018

  ДО
  Участниците в процедура по чл. 82 от ЗОП 
  „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“

                                                      
  Относно: отваряне на ценови оферти по процедура по чл.82 от ЗОП „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“, по Покана №92-01-39/19.03.2018 г., провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/Planning.aspx?tenderId=682  


  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


  Във връзка с прилагането на чл. 57, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 от ППЗОП, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите оферти по горецитираната обществена поръчка ще се състои на 16.04.2018 г. в 09:30 ч. в СЕВОП. При настъпване на указаните дата и час системата автоматично ще покаже предложените цени на участниците, чиито ценови оферти са допуснати до разглеждане. 


                      Председател на комисията:

                                  Антония Георгиева, 
      Съгласно ...

 • Съобщение (3) за събиране на оферти за директно възлагане с предмет: „Технологичен и процедурен анализ на Централния регистър на особените залози и изготвяне на техническа спецификация“.

  • 30.03.2018

  Агенция по вписванията планира да сключи договор чрез директно възлагане на осн. чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет:

  „Технологичен и процедурен анализ на Централния регистър на особените залози и изготвяне на техническа спецификация“

  финансиране: чрез Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  Изисквания към изпълнението: съгласно приложените документи.

  Срок за представяне на оферти: 05.04.2018 г. до 17.00 часа

  Място за представяне на оферти: Агенция по вписванията, гр. София, 1111, ул. „Елисавета Багряна“ 20, деловодство. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик с името на договора и участника. На офертите да се напише, че са по обществена поръчка, с предмет: „Технологичен и процедурен анализ на Централния регистър на особените залози и изготвяне на техническа спецификация“.

  Лице за контакт: Евелина Георгиева – началник на отдел „ПОД“ , тел. 02/9486 167, [email protected]

 • Отваряне на ценовите предложения по „Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година“

  • 01.03.2018

  На основание чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 07.03.2018 г. (сряда) от 10:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“  № 20, ще се проведе отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година“

 • Удължаване на срока за събиране на оферти по "Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година"

  • 09.02.2018

  С Решение №04-4 от 09.02.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на осн. чл. 100, ал. 11 от ЗОП се удължава срокът за събиране на оферти с 2 (два) работни дни – до 13.02.2018 г., и се насрочва заседание за отваряне на офертите на 14.02.2018 г. от 14:00 ч.

  Към РОП

 • Решение за класиране и избор на изпълнител: "Надграждане имотен регистър; търговски регистър - ОПДУ"

  • 09.02.2018

  На осн. чл. 43, ал. 4 от ЗОП уведомявам заинтересованите кандидати и участници за Решение №РД-04-3/09.02.2018 г. за класиране и избор на изпълнител по обществена поръчка (ограничена процедура по чл. 161 от ЗОП) с предмет: „НАДГРАЖДАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ИНТЕГРАЦИЯ С КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ Е-УСЛУГИ“ И „НАДГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, КАКТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА МУ С ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ЕДИННА ВХОДНА ТОЧКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, РЕГИСТЪРА НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ЛИЦА, РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, РЕГИСТЪРА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ И РЕГИСТЪРА НА ПЪЛНОМОЩНИТЕ“

 • Отваряне на ценовите предложения: "Надграждане имотен регистър; търговски регистър - ОПДУ"

  • 05.02.2018

  На основание чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 08.02.2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“  № 20, ще се проведе отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в  ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „НАДГРАЖДАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ИНТЕГРАЦИЯ С КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ Е-УСЛУГИ“ И „НАДГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, КАКТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА МУ С ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ЕДИННА ВХОДНА ТОЧКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, РЕГИСТЪРА НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ЛИЦА, РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, РЕГИСТЪРА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ И РЕГИСТЪРА НА ПЪЛНОМОЩНИТЕ“

   

 • Спиране на поръчка "Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията"

  • 31.01.2018

  До заинтересованите лица по поръчка с предмет: "Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията": Във връзка с обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията №ВХР-111/22.01.2018 с поискана временна мярка „спиране на процедурата“, възлагането на процедурата се спира до произнасянето на КЗК по мярката, съгласно чл. 204, ал. 3 от ЗОП. За възобновяване действията по процедурата ще се публикува своевременно съобщение.

 • Пощенски услуги: До "МИ БМ ЕКСПРЕС" ООД, "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД И "СТАР ПОСТ" ООД - решение за класиране и избор на изпълнител

  • 11.01.2018

  До участниците във вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП по Рамково споразумение на МФ №СПОР-25/04.10.2017 г. „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“Издадено е решение за класиране и избор на изпълнител №РД-04-2/11.01.2018 г. и същото е изпратено до участниците и публикувано на профила на купувача.

  Решение №РД-04-2/11.01.2018 г.

  Доклад на комисията

 • Куриерски услуги: До "МИ БМ ЕКСПРЕС" ООД, "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД И "СТАР ПОСТ" ООД - решение за класиране и избор на изпълнител

  • 11.01.2018

  До участниците във вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП по Рамково споразумение на МФ №СПОР-26/04.10.2017 г. „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“Издадено е решение №РД-04-1/11.01.2018 г. и същото е изпратено до участниците и публикувано на профила на купувача.

  Решение №РД-04-1 от 11.01.2017 г.

  Доклад на комисията

 • Ценови оферти - отваряне „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“ - процедура по чл. 82 от ЗОП

  • 04.01.2018

  Относно: отваряне на ценови оферти по процедура по чл.82 от ЗОП „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“, по Покана №92-01-150/04.12.2017 г. и допълнение към нея от 21.12.2017 г., провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=529

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с прилагането на чл. 57, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 от ППЗОП, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите оферти по горецитираната обществена поръчка ще се състои на 09.01.2018 г. в 10:11 ч. в СЕВОП. При настъпване на указаните дата и час системата автоматично ще покаже предложените цени на участниците, чиито ценови оферти са допуснати до разглеждане.

                                                                         Председател на комисията:

                                                                                                Антония Георгиева,  Съгласно Заповед №РД-01-1/02.12.2018 г.