Върни се горе

 • По 0778: Съобщение до „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ПЕТРОЛ“ АД за решение за избор на изпълнител по поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията“ за 2018 г.

  • 18.05.2018

  С настоящото Ви се съобщава за издадено решение за избор на изпълнител по  обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията“, Мини-процедура №0778 в СЕВОП, ид. номер на поръчката за сключване на рамково споразумение на Централния орган за покупки в РОП 00210-2016-0009.

  Линк към решението: http://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/05/18/rd-04-8_180518_re6enie_gorivo_goriva_sevop_zzld.pdf

  http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/2018-g-dostavka-na-avtomobilno-gorivo-chrez-karti-/ 

 • „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията“ - отваряне на ценови оферти по процедура по чл.82 от ЗОП

  • 14.05.2018

  ДО

  Участниците в процедура по чл. 82 от ЗОП

  „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията“

                                                                                                                                                          

  Относно: отваряне на ценови оферти по процедура по чл.82 от ЗОП „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията“, по Покана №92-01-60/24.04.2018 г., провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=778  

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с прилагането на чл. 57, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 от ППЗОП, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите оферти по горецитираната обществена поръчка ще се състои на 17.05.2018 г. в 09:30 ч. в СЕВОП. При настъпване на указаните дата и час системата автоматично ще покаже предложените цени на участниците, чиито ценови оферти са допуснати до разглеждане.

                                                             Председател на ...

 • Решение за избор на изпълнител: "Услуги по почистване, щадящи околната среда, на на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“

  • 27.04.2018

  До всички участници във вътрешен конкурентен избор: "Услуги по почистване, щадящи околната среда, на на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“ по Рамково споразумение №СПОР-28/21.12.2017 г. по поръчка на ЦОП „Услуги по почистване, щадящи околната среда”

  На осн. чл. 43, ал. 4 от ЗОП публикувам Решение №РД-04-6 /26.04.2018 г. за избор на изпълнители по горецитираната поръчка.

              Решението е изпратено чрез СЕВОП, секция „Съобщения“ на мини-процедурата. Решението е публикувано в партидата на поръчката и в раздел „Съобщения на профила на купувача.

  Решението подлежи на обжалване, съгласно посочено в него.

 • Събиране на оферти за директно възлагане „Осигуряване на съответствие на Система за управление на сигурността и защитата на личните данни на Агенция по вписванията с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679...“

  • 05.04.2018

  Агенция по вписванията събира оферти за директно възлагане с предмет: „Осигуряване на съответствие на Система за управление на сигурността и защитата на личните данни на Агенция по вписванията с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО“.

  Техническа спецификация и изисквания към участниците - в приложения документ.

 • Съобщение по "Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията" за отваряне на ценовите оферти в СЕВОП

  • 05.04.2018

  ДО
  Участниците в процедура по чл. 82 от ЗОП 
  „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“

                                                      
  Относно: отваряне на ценови оферти по процедура по чл.82 от ЗОП „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“, по Покана №92-01-39/19.03.2018 г., провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/Planning.aspx?tenderId=682  


  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


  Във връзка с прилагането на чл. 57, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 от ППЗОП, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите оферти по горецитираната обществена поръчка ще се състои на 16.04.2018 г. в 09:30 ч. в СЕВОП. При настъпване на указаните дата и час системата автоматично ще покаже предложените цени на участниците, чиито ценови оферти са допуснати до разглеждане. 


                      Председател на комисията:

                                  Антония Георгиева, 
      Съгласно ...

 • Съобщение (3) за събиране на оферти за директно възлагане с предмет: „Технологичен и процедурен анализ на Централния регистър на особените залози и изготвяне на техническа спецификация“.

  • 30.03.2018

  Агенция по вписванията планира да сключи договор чрез директно възлагане на осн. чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет:

  „Технологичен и процедурен анализ на Централния регистър на особените залози и изготвяне на техническа спецификация“

  финансиране: чрез Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  Изисквания към изпълнението: съгласно приложените документи.

  Срок за представяне на оферти: 05.04.2018 г. до 17.00 часа

  Място за представяне на оферти: Агенция по вписванията, гр. София, 1111, ул. „Елисавета Багряна“ 20, деловодство. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик с името на договора и участника. На офертите да се напише, че са по обществена поръчка, с предмет: „Технологичен и процедурен анализ на Централния регистър на особените залози и изготвяне на техническа спецификация“.

  Лице за контакт: Евелина Георгиева – началник на отдел „ПОД“ , тел. 02/9486 167, [email protected]

 • Отваряне на ценовите предложения по „Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година“

  • 01.03.2018

  На основание чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 07.03.2018 г. (сряда) от 10:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“  № 20, ще се проведе отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година“

 • Удължаване на срока за събиране на оферти по "Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година"

  • 09.02.2018

  С Решение №04-4 от 09.02.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на осн. чл. 100, ал. 11 от ЗОП се удължава срокът за събиране на оферти с 2 (два) работни дни – до 13.02.2018 г., и се насрочва заседание за отваряне на офертите на 14.02.2018 г. от 14:00 ч.

  Към РОП

 • Решение за класиране и избор на изпълнител: "Надграждане имотен регистър; търговски регистър - ОПДУ"

  • 09.02.2018

  На осн. чл. 43, ал. 4 от ЗОП уведомявам заинтересованите кандидати и участници за Решение №РД-04-3/09.02.2018 г. за класиране и избор на изпълнител по обществена поръчка (ограничена процедура по чл. 161 от ЗОП) с предмет: „НАДГРАЖДАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ИНТЕГРАЦИЯ С КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ Е-УСЛУГИ“ И „НАДГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, КАКТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА МУ С ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ЕДИННА ВХОДНА ТОЧКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, РЕГИСТЪРА НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ЛИЦА, РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, РЕГИСТЪРА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ И РЕГИСТЪРА НА ПЪЛНОМОЩНИТЕ“

 • Отваряне на ценовите предложения: "Надграждане имотен регистър; търговски регистър - ОПДУ"

  • 05.02.2018

  На основание чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 08.02.2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“  № 20, ще се проведе отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в  ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „НАДГРАЖДАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ИНТЕГРАЦИЯ С КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ Е-УСЛУГИ“ И „НАДГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, КАКТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА МУ С ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ЕДИННА ВХОДНА ТОЧКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, РЕГИСТЪРА НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ЛИЦА, РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, РЕГИСТЪРА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ И РЕГИСТЪРА НА ПЪЛНОМОЩНИТЕ“