Върни се горе

 • Хартия 2606: решение за определяне на изпълнител

  • 16.11.2021

  До МУЛТИКО 92 ООД, РОНОС ООД и РОЕЛ 98 ООД, участници в процедура „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“, №2606 в СЕВОП:, по рамково споразумение № СПОР-9/ 08.06.2020 г. на Министерство на финансите:

  Решение №РД-04-9/16.11.2021 г. за определяне на изпълнител по поръчка с предмет: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“, №2606 в СЕВОП.

 • Отваряне на ценови оферти: Хартия 2021 г., №2606 в СЕВОП

  • 02.11.2021
 • Протокол №1 от 26.10.2021 г. по поръчка за доставка на нерециклиана хартия

  • 26.10.2021

  До МУЛТИКО 92 ООД, РОНОС ООД и РОЕЛ 98 ООД, участници в процедура Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“№2606 в СЕВОП:

  Чрез СЕВОП Ви е изпратен Протокол №1 от 26.10.2021 г. на комисията за разглеждане на офертите.
  За предприемане на действия, съгласно описаното в протокола.

 • Решение за определяне на изпълнител - куриерски №2429 в СЕВОП

  • 16.03.2021

  До БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД,  ЕИК 121396123,  МиБМ ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 131394882,

  Участници в процедура с предмет „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“№2429 в СЕВОП

  Решение за определяне на изпълнител №РД-04-2 от 16.03.2021 г.

 • Отваряне на ценови оферти: Куриерски услуги 2021 - 2022 г., №2429

  • 10.03.2021

  До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД, ЕИК 121396123, и МиБМ ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 131394882, участници в процедура

  „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“, 2429 в СЕВОП, по рамково споразумение №СПОР-12/30.06.2020 г. на Министерство на финансите

  Отваряне на ценовите оферти: 15.03.2021 г., 10:00 ч.

 • Директно възлагане на поръчка: „Осигуряване на профилактика и обслужване на дизелови генератори в Централно управление на Агенция по вписванията“

  • 16.09.2020

  Директно възлагане на поръчка: „Осигуряване на профилактика и обслужване на дизелови генератори в Централно управление на Агенция по вписванията“ с прогнозна стойност до 10 000 /десет хиляди/ лева без ДДС или 12 000 /дванадесет хиляди/ лева с ДДС за срок от две години, от която:

  1. Сумата в размер до 5 200 лв. без ДДС за профилактика, сервизно обслужване и ремонти с включени труд и транспорти разходи.

  2. Сумата в размер до 4 800 лв. без ДДС за консумативи по Приложение № 2 от Техническата спецификация.

  Резервните части се доставят при възникнала необходимост и се заплащат отделно по ценова оферта, представена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя. 

  До всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, регистрирани като търговци: запитване за представяне на оферта, съгласно утвърдената техническа спецификация. Офертата да съдържа – техническо и ценово предложение.

  Срок до 7 работни дни от публикуване на съобщението.

           Място: на адрес ...

 • Пощенски 2020 - 2022 г., №2163: Решение за определяне на изпълнител

  • 04.09.2020

  До "Стар Пост" ООД, "Български пощи" ЕАД и "МиБМ Експрес" ООД, участници в поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“, №2163 в СЕВОП

  Решение №РД-04-15 от 04.09.2020 г. за определяне на изпълнител

 • Почистване 2020-2021: Решение за определяне на изпълнител, №2181 в СЕВОП

  • 21.08.2020

  До "Комекс РМ" ЕООД, ДЗЗД "ВИП, "Райт Клийнинг" ООД и "Це Ес Ге България" ООД, участници в поръчка с предмет:

  „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“ чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки.
  Поръчка №2181 в СЕВОП

  Решение за определяне на изпълнител №РД-04-14/21.08.2020 г.

 • Отваряне на ценови оферти: почистване 2020-2021 г., №2181

  • 17.08.2020

  До "Комекс РМ" ЕООД, ДЗЗД "ВИП, "Райт Клийнинг" ООД и "Це Ес Ге България" ООД, участници в поръчка с предмет:

  „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“ чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки.
  Поръчка №2181 в СЕВОП.

  Отваряне на ценовите оферти: 20.08.2020 г., 10:00 ч.

 • Отваряне на ценови оферти: Пощенски услуги 2020 - 2022 г., №2163 в СЕВОП

  • 07.08.2020

  До "Стар пост" ООД, "Български пощи" ЕАД, "МиБМ експрес" ООД, участници в процедура на вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията", №2163 в СЕВОП

  Отваряне на ценови оферти: 12.08.2020 г., 9:30 ч.