Върни се горе

 • Решение за определяне на изпълнител - куриерски №2429 в СЕВОП

  • 16.03.2021

  До БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД,  ЕИК 121396123,  МиБМ ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 131394882,

  Участници в процедура с предмет „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“№2429 в СЕВОП

  Решение за определяне на изпълнител №РД-04-2 от 16.03.2021 г.

 • Отваряне на ценови оферти: Куриерски услуги 2021 - 2022 г., №2429

  • 10.03.2021

  До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД, ЕИК 121396123, и МиБМ ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 131394882, участници в процедура

  „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“, 2429 в СЕВОП, по рамково споразумение №СПОР-12/30.06.2020 г. на Министерство на финансите

  Отваряне на ценовите оферти: 15.03.2021 г., 10:00 ч.

 • Директно възлагане на поръчка: „Осигуряване на профилактика и обслужване на дизелови генератори в Централно управление на Агенция по вписванията“

  • 16.09.2020

  Директно възлагане на поръчка: „Осигуряване на профилактика и обслужване на дизелови генератори в Централно управление на Агенция по вписванията“ с прогнозна стойност до 10 000 /десет хиляди/ лева без ДДС или 12 000 /дванадесет хиляди/ лева с ДДС за срок от две години, от която:

  1. Сумата в размер до 5 200 лв. без ДДС за профилактика, сервизно обслужване и ремонти с включени труд и транспорти разходи.

  2. Сумата в размер до 4 800 лв. без ДДС за консумативи по Приложение № 2 от Техническата спецификация.

  Резервните части се доставят при възникнала необходимост и се заплащат отделно по ценова оферта, представена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя. 

  До всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, регистрирани като търговци: запитване за представяне на оферта, съгласно утвърдената техническа спецификация. Офертата да съдържа – техническо и ценово предложение.

  Срок до 7 работни дни от публикуване на съобщението.

           Място: на адрес ...

 • Пощенски 2020 - 2022 г., №2163: Решение за определяне на изпълнител

  • 04.09.2020

  До "Стар Пост" ООД, "Български пощи" ЕАД и "МиБМ Експрес" ООД, участници в поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“, №2163 в СЕВОП

  Решение №РД-04-15 от 04.09.2020 г. за определяне на изпълнител

 • Почистване 2020-2021: Решение за определяне на изпълнител, №2181 в СЕВОП

  • 21.08.2020

  До "Комекс РМ" ЕООД, ДЗЗД "ВИП, "Райт Клийнинг" ООД и "Це Ес Ге България" ООД, участници в поръчка с предмет:

  „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“ чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки.
  Поръчка №2181 в СЕВОП

  Решение за определяне на изпълнител №РД-04-14/21.08.2020 г.

 • Отваряне на ценови оферти: почистване 2020-2021 г., №2181

  • 17.08.2020

  До "Комекс РМ" ЕООД, ДЗЗД "ВИП, "Райт Клийнинг" ООД и "Це Ес Ге България" ООД, участници в поръчка с предмет:

  „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“ чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки.
  Поръчка №2181 в СЕВОП.

  Отваряне на ценовите оферти: 20.08.2020 г., 10:00 ч.

 • Отваряне на ценови оферти: Пощенски услуги 2020 - 2022 г., №2163 в СЕВОП

  • 07.08.2020

  До "Стар пост" ООД, "Български пощи" ЕАД, "МиБМ експрес" ООД, участници в процедура на вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията", №2163 в СЕВОП

  Отваряне на ценови оферти: 12.08.2020 г., 9:30 ч.

 • Офис-столове 2020 г.: Решение за определяне на изпълнител №РД-04-13 от 31.07.2020 г.

  • 31.07.2020

  До „Престиж Бизнес 93“ ООД, ЕИК 811130355, „ПЕРУН-ККБ“ ЕООД, ЕИК 101729823, КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 000885099, „Контракс“ АД, ЕИК 175415627

  участници в процедура с с предмет:„Доставка и монтаж на офис-столове за нуждите на Агенция по вписванията“, №2116 в СЕВОП:

  Решение за определяне на изпълнител №РД-04-13/31.07.2020 г.

 • Сервиз и профилактика на пожарогасители - събиране на оферти за директно възлагане - 2020 г.

  • 21.07.2020

  Събиране на оферти за директно възлагане на поръчка: „Сервиз и профилактика на пожарогасители, собственост на Агенция по вписванията и техническо обслужване на пожарни кранове в сградата на Централно управление“ с прогнозна стойност до 12 000 /дванадесет  хиляди/ лева без ДДС или 14 400 /четиринадесет хиляди и четиристотин/ лева с ДДС за срок от две години.

  Срок за оферти:  до 7 работни дни от публикуване на съобщението.

 • Отваряне на ценови оферти: офис-столове, №2116 в СЕВОП

  • 17.07.2020

  До „Престиж Бизнес 93“ ООД, ЕИК 811130355, ПЕРУН-ККБ“ ЕООД, ЕИК 101729823 Кооперация „Панда“, ЕИК 000885099 и „КОНТРАКС“ АД, ЕИК 175415627, участници в процедура

   

  „Доставка и монтаж на офис-столове за нуждите на Агенция по вписванията“, №2116 в СЕВОП

  Отваряне на ценовите оферти: 22.07.2020 г., 10:30 ч.