Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 6 Юли 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Агенция по вписванията планира да сключи договор чрез директно възлагане на осн. чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет:

„Изготвяне на работен проект за обект:  „Ремонт на помещения в самостоятелни обекти с идентификатори 68134.4333.308.3.71 и 68134.4333.308.3.72 – публична държавна собственост, магазин № 1 и магазин № 2, намиращи се в град София, ж.к. „Овча купел 2“, блок 20“, предоставени за дейността на Регионална дирекция – София, Агенция по вписванията

Изисквания към изпълнението: съгласно приложените документи.

Срок за представяне на оферти: 40 дни от публикуване на съобщението.

Място за представяне на оферти: Агенция по вписванията, гр. София, 1111, ул. „Елисавета Багряна“ 20, деловодство. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик с името на договора и участника. На офертите да се напише, че са за дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, отдел „Управление на собствеността“.

Лице за контакт: Михаил Ленчев, младши експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „ФСДУС“, тел. 02/9486 198,  0879 529 927; [email protected]

Документация относно имота
pdf файл, 950,2 KB, качено на 06.07.2017

pdf document

Договор - примерен
doc файл, 68,0 KB, качено на 06.07.2017

doc document