Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 30 Окт. 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10 Ноев. 2015

Провеждане сертификационни одити съгласно EN ISO 9001:2008 – 1 бр., ISO/IEC 27001:2013 – 1 бр. и получени международни сертификати по: ЕN ISO 9001:2008 – 1 бр. и ISO/IEC 27001:2013 – 1 бр. 2. Предметът на поръчката е „Сертификация на интегрирана система за управление (ИСУ) съгласно изискванията на международните стандарти за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, по договор № 13-31-27/30.04.2014 г.

Наименование на поръчката
doc файл, 34,5 KB, качено на 30.10.2015

doc document

Технически спецификации
doc файл, 229,0 KB, качено на 30.10.2015

doc document

Указания
doc файл, 101,5 KB, качено на 30.10.2015

doc document

Списък на услугите
doc файл, 45,0 KB, качено на 30.10.2015

doc document

Техническо предложение
doc файл, 61,5 KB, качено на 30.10.2015

doc document

Ценово предложение
doc файл, 37,0 KB, качено на 30.10.2015

doc document

Декларации
docx файл, 24,2 KB, качено на 30.10.2015

docx document

Договор
doc файл, 149,0 KB, качено на 30.10.2015

doc document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document