Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 12 Ноев. 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23 Ноев. 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 91-00-56/2013

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047559

Основна цел на обществената поръчка е да осигури достатъчна информираност и публичност за напредъка и реализацията на проект по проект: „Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, по договор № 13-31-27/30.04.2014г. Постигането следва да се осъществи чрез провеждане на две пресконференции и подготовка и осъществяване на публикации в национални печатни и електронни медии. срокът за изпълнение е до изтичане на договора за безвъзмездна финансова помощ - 31.12.2015 г.

Технически спецификации
doc файл, 125,0 KB, качено на 12.11.2015

doc document

Техническо предложение
doc файл, 61,5 KB, качено на 12.11.2015

doc document

Ценово предложение
doc файл, 47,0 KB, качено на 12.11.2015

doc document

Проект на договор
doc файл, 151,5 KB, качено на 12.11.2015

doc document

Изисквания за подготовка на офертата
doc файл, 88,0 KB, качено на 16.11.2015

doc document

Образци на декларации
docx файл, 26,2 KB, качено на 20.11.2015

docx document

Протокол
pdf файл, 1,8 MB, качено на 26.11.2015

pdf document