Върни се горе

 • Съобщение за събиране на оферти за директно възлагане за изготвяне на работен проект за ремонт на помещения в ж.к. "Овча купел" 2

  • Дата на създаване на преписката: 06.07.2017

  Агенция по вписванията планира да сключи договор чрез директно възлагане на осн. чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет:

  „Изготвяне на работен проект за обект:  „Ремонт на помещения в самостоятелни обекти с идентификатори 68134.4333.308.3.71 и 68134.4333.308.3.72 – публична държавна собственост, магазин № 1 и магазин № 2, намиращи се в град София, ж.к. „Овча купел 2“, блок 20“, предоставени за дейността на Регионална дирекция – София, Агенция по вписванията

  Изисквания към изпълнението: съгласно приложените документи.

  Срок за представяне на оферти: 40 дни от публикуване на съобщението.

  Място за представяне на оферти: Агенция по вписванията, гр. София, 1111, ул. „Елисавета Багряна“ 20, деловодство. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик с името на договора и участника. На офертите да се напише, че са за дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, отдел „Управление на собствеността“.

  Лице за контакт: Михаил Ленчев, младши експерт в отдел „Управление ...

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

  • Дата на създаване на преписката: 14.04.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 26.04.2016 17:00
 • Доставка на течни горива за 16 броя служебни автомобили и 1 брой дизелов агрегат, собственост на Агенция по вписванията - град София и нейните териториални структури, чрез карти за безналично плащане

  • Дата на създаване на преписката: 14.04.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 25.04.2016 17:00
 • Извънгаранционна поддръжка на технически системи за сигурност - Видеонаблюдение, Техническа система за охрана, Система за контрол на достъп, в сградата на Агенция по вписванията в гр. София

  • Дата на създаване на преписката: 01.04.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 12.04.2016 17:00
  Основна цел на поръчката е осигуряване на качествена и непрекъсната работа на техническите средства, осигуряващи работоспособността на системи за сигурност- система за видео наблюдение, техническа система за охрана и система за контрол на достъп в сградата на Агенция по вписванията. Услугата трябва да се извършва в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20.
  Прогнозна стойност на поръчката е 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без включен ДДС Изпълнението следва да подсигури техническа извън гаранционна поддръжка на технически системи за сигурност – система за видео наблюдение, техническа система за охрана и система за контрол на достъп, за срок от една година.
 • Осигуряване на профилактика и извънгаранционно обслужване на климатизатори, собственост на АВ в страната и на климатичната и отоплителна инсталация на Централно управление на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 16.03.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 28.03.2016 17:00

  Осигуряване на профилактика и извънгаранционно обслужване на климатизатори, собственост на АВ в страната, и на климатична и отоплителна инсталация в сградата, ползвана от ЦУ на АВ - прогнозна стойност  30 000 лв. без ДДС, от която:

  1.      18 000 лв. без ДДС за:

  -          Профилактика и извънгаранционно абонаментно обслужване на климатизатори, климатична и отоплителна инсталация за нуждите на Централно управление и регионалните звена на Агенция по вписванията.

  2.      12 000 лв. без ДДС за:

  -          За резервни части и консумативи /при възникнала необходимост/ по офертна цена одобрена от Възложителя

  -          Демонтаж, монтаж и преместване /при необходимост/ по цена оферирана от изпълнителя в изпълнение на раздел II, т.1.6 от техническата спецификация/.

 • Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 02.02.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 11.02.2016 17:00

  Обособени позиции: Позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие”, Позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията” Агенция по вписванията следва да възложи настоящата обществена поръчка с цел да осигури нормално функциониране и изпълнение на задълженията й като администратор на пет национални регистъра. Срокът за изпълнение е една година или до изчерпване на прогнозната стойност.
  Прогнозна стойност: 66 000 лв. без ДДС. Прогнозна стойност по позиции: 
  Позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие” – до 19 000 лв. без ДДС, Позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията” – до 47 000 лв. без ДДС

 • Предоставяне на комуникационно-информационни услуги (интернет) за срок от 1 година

  • Дата на създаване на преписката: 29.01.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 10.02.2016 17:00
  Предоставянето на услугата включва осигуряването за срок от 12 месеца на следните услуги: На адрес: София, ул.”Елисавета Багряна” 20 • Локална свързаност (Инфраструктурни услуги) през оптична преносна среда MAN порт и 1 бр. VLAN 1Gbps: o Симетричен инф.капацитет за достъп до Международен интернет: 30 Mbps; o Симетричен инф.капацитет за достъп до Локален интернет: 100 Mbps. • Телевизионен сигнал: o Цифров телевизионен сигнал доставен през медна преносна среда до 3 бр. точки: ДТБ 150 ТВ програми; o Предоставено оборудване за ТВ сигнал: Цифров декодер 3 бр. - ADB ; На адрес: София,”Бизнес парк” сграда 11Б • Локална свързаност (Инфраструктурни услуги) през оптична преносна среда MAN порт и 1 бр. VLAN 1Gbps: o Симетричен инф.капацитет за достъп до Международен интернет: 30 Mbps; o Симетричен инф.капацитет за достъп до Локален интернет: 100 Mbps.
   
 • Поддръжка на асансьорите в сградата на централното управление на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 29.01.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 09.02.2016 17:00

  Поръчката включва абонаментното обслужване, абонаментното поддържане и техническото обслужване на асаньсорните уредби в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. "Елисавета Багряна" 20.

 • Осигуряване на сервизни услуги за 16 броя автомобили, собственост на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 26.01.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 05.02.2016 17:00

   

  Целта на поръчкатае осигуряване на безпроблемно функциониране на автомобилите собственост на Агенция по вписванията за срок от една година.Изпълнението на обществента поръчка включва сервизното обслужване на автомобилите, Техническо обслужване на МПС според вида и марка на автомобилите, Текущ ремонт на МПС по заявка на Възложителя – при възникнали повреди по време на експлоатация на автомобила. Включва и дейности по осигуряване и влагане на резервни части, материали и консумативи, Репатриране на аварирали автомобили на територията на град София и територията на страната Срокът на изпълнение обществената поръчка е една година или до достигане на предвидения финансов ресурт - 20 000 лв. без ДДС.

   

 • Осигуряване на охрана със сигнално-охранителна техника на помещения ползвани от регионалните дирекции в ГД “Регистри“ на АВ

  • Дата на създаване на преписката: 26.01.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 04.02.2016 17:00

  Цел на поръчката: Агенция по вписванията следва да възложи настоящата обществена поръчка с цел да осигури охрана чрез сигнално охранителна техника на помещения, ползвани от Главна дирекция „Регистри“ на територията на Република България. Изпълнението следва да осигури охрана със СОТ на помещения на Агенция по вписванията разположени на територията на Р. България, съгласно списък, приложение към Техническите спецификации.
  Обем на поръчката: 
  Осигуряване на охрана чрез СОТ и реакция при сигнал за помещения на Агенция по вписванията находящи се на територията на Р. България, съгласно списък, приложение към техническите спецификации. Осигуряване на техниката, необходима за извършване на охраната, като същата се предоставя за ползване на възложителя до изтичане на договора.