Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 30 Септ. 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29 Окт. 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-24/2015

Процедура: открита

Изпълнението е свързано с доставка на 1 (един) брой Oracle лиценз за нуждите на Агенция по вписванията, като лицензът трябва да покрива последните версии на Системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставка и предоставят възможности за последващо подновяване (upgrade) на версиите. Доставеният лиценз да са с включена техническа поддръжка 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от една година и достъпна по телефон и Интернет.

Декларация по чл. 4 от ЗМИП
docx файл, 16,3 KB, качено на 30.09.2015

docx document

Проект на договор
doc файл, 86,0 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
doc файл, 49,0 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Указания
doc файл, 147,0 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Ценово предложение
doc файл, 35,0 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП
doc файл, 33,5 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Технически спецификации
doc файл, 48,5 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Оферта - образец
doc файл, 38,5 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Списък на услугите
doc файл, 45,0 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДР
doc файл, 45,5 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Декларация за валидност на офертата.doc
doc файл, 32,0 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Декларация от подизпълнителя.doc
doc файл, 34,5 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Декларация за ползване на подизпълнители
doc файл, 37,0 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Административни сведения
doc файл, 29,0 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Декларация по чл. 6 от ЗМИП
doc файл, 31,5 KB, качено на 30.09.2015

doc document

Протокол 1
pdf файл, 325,7 KB, качено на 03.11.2015

pdf document

Протокол 2
pdf файл, 127,7 KB, качено на 17.11.2015

pdf document

Решение за избор на изпълнител
pdf файл, 282,8 KB, качено на 17.11.2015

pdf document

Договор
pdf файл, 2,8 MB, качено на 07.12.2015

pdf document

Информация за изпълнението на договор
pdf файл, 888,4 KB, качено на 08.01.2016

pdf document

Обявление
външна връзка

 document