Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 22 Юни 2011

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22 Юни 2011

Провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Агенция по вписванията“, открита с Решение №РД-04-02 от 09.05.2011 г. на заместник-изпълнителния директор на Агенция по вписванията, е възобновено, считано от 21.06.2011 г., във връзка с Определение № 8789 от 20.06.2011 г. на Върховния административен съд, на основание чл. 120а, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Във връзка с това, уведомявам заинтересованите лица, че са определени нови срокове за извършване на действия по процедурата, както следва: срок за получаване на оферти – до 17:00 ч. на 04.07.2011 г.; дата за отваряне на офертите: 11:00 ч. на 08.07.2011 г.

Решението за новия срок за получаване на оферти ще бъде обнародвано в „Държавен вестник” и е публикувано в Регистъра на обществените поръчки.