Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 16 Ноев. 2011

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16 Ноев. 2011

На 16.11.2011 г. в 15:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на ул. „Елисавета Багряна“№ 20, ще бъдат отворени и оповестени  оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обезпечаване на конференции, работни срещи, кръгли маси и публични представяния по проект „Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенция по вписванията“.