Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 11 Ноев. 2011

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11 Ноев. 2011

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждащ се открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”, Ви уведомяваме, че в съответствие с изискванията на чл. 38, ал.5 от НВМОП, комисията назначена със Заповед № РД-01-573/03.11.2011г. на Главния секретар на Агенция по вписванията, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, ще отвори ценовите оферти на допуснатите участници на 14.11.2011г. на адреса на Агенция по вписвания – гр.София, ул. Елисавета Багряна 20 от 11,00 часа. На основание чл. 38, ал.5 от НВМОП, действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел.