Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 16 Ноев. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16 Ноев. 2012

На 19.11.2012 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, етаж 3, заседателна зала, ще се проведе заседание за отваряне на ценови предложения по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на прецизни климатизатори, резервирана конфигурация и офис климатизатори за нуждите на териториалните звена на Агенцията по вписвания

Обособена позиция № 1: “Доставка и монтаж на прецизни климатизатори, резервирана конфигурация за нуждите на Агенцията по вписвания” Обособена позиция № 2: “Доставка и монтаж на офис климатизатори за нуждите на териториалните звена на Агенцията по вписвания”, обявена с Решение № РД-04-17/12.09.2012г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията.