Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 20 Окт. 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20 Окт. 2014

Агенция по вписванията съобщава, че на 22.10.2014 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени подадените от участниците оферти  за участие в обществена поръчка по реда на Глава 8“а“ от ЗОП с предмет: „Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения по английски език на служители на Агенция по вписванията“ по договор № 13-22-133/01.07.2014г. по проект : „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език и обучения за професионално развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.