Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 21 Юли 2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Събиране на оферти за директно възлагане на поръчка: „Сервиз и профилактика на пожарогасители, собственост на Агенция по вписванията и техническо обслужване на пожарни кранове в сградата на Централно управление“ с прогнозна стойност до 12 000 /дванадесет  хиляди/ лева без ДДС или 14 400 /четиринадесет хиляди и четиристотин/ лева с ДДС за срок от две години.

Срок за оферти:  до 7 работни дни от публикуване на съобщението.

Съобщение
docx файл, 17,4 KB, качено на 21.07.2020

docx document

Техническа спецификация
pdf файл, 962,0 KB, качено на 21.07.2020

pdf document

Техническо предложение - образец
docx файл, 19,3 KB, качено на 21.07.2020

docx document

Ценово предложение - образец
docx файл, 31,4 KB, качено на 21.07.2020

docx document