Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 5 Април 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Агенция по вписванията събира оферти за директно възлагане с предмет: „Осигуряване на съответствие на Система за управление на сигурността и защитата на личните данни на Агенция по вписванията с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО“.

Техническа спецификация и изисквания към участниците - в приложения документ.

Покана за оферти
pdf файл, 1,0 MB, качено на 05.04.2018

pdf document