Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 3 Авг. 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16 Авг. 2018

Предмет на поръчката: „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление“ по Дейност 1 със същото наименование  по проект BG05SFOP001-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“, процедура № BG05SFOP001-1.002 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Съобщение за събиране на оферти
pdf файл, 626,9 KB, качено на 03.08.2018

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 478,3 KB, качено на 03.08.2018

pdf document

Изисквания
pdf файл, 524,4 KB, качено на 03.08.2018

pdf document

Методика
pdf файл, 383,3 KB, качено на 03.08.2018

pdf document

Проект на договор
pdf файл, 565,7 KB, качено на 03.08.2018

pdf document

Протокол от разглеждане на офертата
pdf файл, 1,4 MB, качено на 01.10.2018

pdf document