Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 5 Дек. 2013

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5 Дек. 2013

Агенция по вписванията уведомява, че на 06.12.2013 г. от 15:30 часа ще бъде проведено публично заседание по отваряне на ценови предложения на допуснатите участници в открита процедура с предмет: ”Доставка на сглобяеми метални стелажи, метални офис шкафове и офис столове за нуждите на Агенция по вписванията”, открита с Решение № РД-04-35/29.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията.