Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 28 Ян. 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28 Ян. 2015

Процедура: договаряне без обявление

Специализирани обучения по информационни технологии, пряко обвързани със специфичната дейност на служители от дирекция „Информационно обслужване и технологии” към Агенция по вписванията в следните теми: I. “Управление на администрация на бази данни Oracle 11g“ II. „Управление на Microsoft SharePoint сървъри” III. „Управление на Cisco мрежови устройства".
Процедурата се възлага по проект „Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационните технологии и административно-правно обслужване” договор А13-22-9/17.04.2014 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Възстановена гаранция за изпълнение
pdf файл, 21,7 KB, качено на 06.07.2015

pdf document

Доклад
pdf файл, 151,2 KB, качено на 27.02.2015

pdf document

Протокол 1
pdf файл, 87,8 KB, качено на 27.02.2015

pdf document

Протокол 2
pdf файл, 144,4 KB, качено на 27.02.2015

pdf document

Договор
pdf файл, 3,4 MB, качено на 12.06.2015

pdf document

Решение
pdf файл, 67,6 KB, качено на 27.02.2015

pdf document