Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 15 Април 2022

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27 Април 2022

Вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020 г. по обособена позиция 1 от поръчка на ЦОП „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” със срок 30.06.2022 – 30.06.2023 година; прогнозна стойност - 100 000,00 лв. без ДДС; покана чрез СЕВОП

РОП №00210-2019-0015

Отваряне на ценовите предложения: 05.05.2022 г., 11:00 ч.

Обявление за възложена поръчка: https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=1035408

Покана
docx файл, 43,4 KB, качено на 15.04.2022

docx document

Техническа спецификация
docx файл, 43,4 KB, качено на 15.04.2022

docx document

Списък с адреси
xlsx файл, 21,8 KB, качено на 15.04.2022

xlsx document

Техническо предложение - в СЕВОП
pdf файл, 72,8 KB, качено на 15.04.2022

pdf document

Ценово предложение - в СЕВОП
docx файл, 13,4 KB, качено на 15.04.2022

docx document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
docx файл, 25,1 KB, качено на 15.04.2022

docx document

Проект на договор
doc файл, 154,5 KB, качено на 15.04.2022

doc document

Рамково споразумение - пощенски - СПОР-11/30.06.2022
pdf файл, 463,5 KB, качено на 15.04.2022

pdf document

До индивидуалните възложители - обжалване
docx файл, 212,2 KB, качено на 15.04.2022

docx document

Покана
docx файл, 64,8 KB, качено на 20.05.2022

docx document

Доклад от 09.05.2022 г., утвърден на 19.05.2022 г.
pdf файл, 1,5 MB, качено на 20.05.2022

pdf document

Договор №93-00-58/17.06.2022 г. с "Български пощи" ЕАД
pdf файл, 2,0 MB, качено на 23.06.2022

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 487,7 KB, качено на 23.06.2022

pdf document

Обявление за приключил договор
pdf файл, 198,2 KB, качено на 29.02.2024

pdf document