Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 4 Дек. 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Процедура по чл.82 от ЗОП - вътрешен конкурентен избор, въз основа на сключено рамково споразумение №СПОР-26/04.10.2017 г. с предмет „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт“.

Предметът на поръчката включва приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка от получателя (от врата до врата) на куриерски  пратки от и на адресите на възложителя Агенция по вписванията, посочени в Списък с адресите и периодичността за приемане и предаване на пратките - Приложение№3 към документацията за участие.

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Обявление за приключване на договор: към РОП

Покана - подпис ЗЗЛД
pdf файл, 973,7 KB, качено на 04.12.2017

pdf document

Договор
docx файл, 68,7 KB, качено на 04.12.2017

docx document

Техническа спецификация
docx файл, 21,5 KB, качено на 04.12.2017

docx document

Списък на адреси
xlsx файл, 21,9 KB, качено на 04.12.2017

xlsx document

Техническо предложение
pdf файл, 933,1 KB, качено на 04.12.2017

pdf document

Ценово предложение
pdf файл, 245,3 KB, качено на 04.12.2017

pdf document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
docx файл, 19,6 KB, качено на 04.12.2017

docx document

Покана
docx файл, 35,7 KB, качено на 04.12.2017

docx document

Доклад
pdf файл, 1,3 MB, качено на 11.01.2018

pdf document

Решение за избор на изпълнител №РД-04-1/11.01.2018 г.
pdf файл, 316,4 KB, качено на 11.01.2018

pdf document

Договор №93-00-9 от 02.02.2018 г.
pdf файл, 7,6 MB, качено на 05.02.2018

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 778,2 KB, качено на 18.11.2019

pdf document