Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 12 Окт. 2010

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12 Окт. 2010

Отварянето на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Създаване на електронен регистър, платформа за електронно обучение и разработване на програми и обучителни модули за он-лайн обучения”, открита с Решение № РД-04-19/30.08.2010 г. ще се извърши на 14.10.2010 г. от 15:00 часа.