Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 12 Септ. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването в областта на специфични системни и комуникационни програмни продукти и софтуер за тестване

Проект BG05SFOP001-2.006-0003-C01/03.08.2018 г. с наименование: "Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения при използване, администриране, управление и дизайн на системни и комуоникационни програмни продукти"; процедура BG05SFOP001-2.006 "Специализирани обучения за централната администрация" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ид. № в АОП: 00447-2019-0010

Към Решение в АОП

Към обявление в АОП за прекратена поръчка 

 

Решение за прекратяване № РД-04-31 от 12.09.2019
pdf файл, 344,9 KB, качено на 12.09.2019

pdf document

Обявление за възложена поръчка - прекратена
pdf файл, 1,5 MB, качено на 17.09.2019

pdf document