Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 13 Септ. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването в областта на специфични системни и комуникационни програмни продукти и софтуер за тестване

Проект BG05SFOP001-2.006-0003-C01/03.08.2018 г. с наименование: "Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения при използване, администриране, управление и дизайн на системни и комуоникационни програмни продукти"; процедура BG05SFOP001-2.006 "Специализирани обучения за централната администрация" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Ид. № в АОП: 00447-2019-0011

Към Решение в АОП

Обявление за възложена поръчка: прекратена: към РОП

Решение
pdf файл, 1,4 MB, качено на 13.09.2019

pdf document

Покана Ай Ти Си И
pdf файл, 2,1 MB, качено на 13.09.2019

pdf document

Покана Българска Стопанска Камара
pdf файл, 2,1 MB, качено на 13.09.2019

pdf document

Покан еН Ди Би
pdf файл, 2,2 MB, качено на 13.09.2019

pdf document

Покана НХ България
pdf файл, 2,1 MB, качено на 13.09.2019

pdf document

Покана Софийски университет
pdf файл, 2,1 MB, качено на 13.09.2019

pdf document

Покана Технически университет
pdf файл, 2,1 MB, качено на 13.09.2019

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 2,1 MB, качено на 13.09.2019

pdf document

Приложения към поканите
pdf файл, 5,5 MB, качено на 13.09.2019

pdf document

Протоколи от договарянето от 20.09.2019 г.
pdf файл, 817,1 KB, качено на 20.09.2019

pdf document

Доклад, утвърден на 20.09.2019 г.
pdf файл, 1,8 MB, качено на 20.09.2019

pdf document

Обявление за възложена поръчка - прекратена
pdf файл, 1,6 MB, качено на 15.10.2019

pdf document