Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 28 Юни 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП по Рамково споразумение №СПОР-8/16.05.2017 г., обособена позиция 2 „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ на открита процедура с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” на Централния орган за покупки.

Видове консумативи и прогнозно количество: Съгласно „Списък на консумативите и брой“ - Таблица 1 на възложителя

Възложителят може да поръча, в зависимост от конкретните си нужди, по-големи или по-малки от прогнозните количества от определени артикули. Възложителят може да поръча до 30 % над посочените прогнозни количества от който и да е от артикулите, съобразно конкретните нужди, без да се надхвърля общата цена на договора.

 Срок и място за изпълнение на поръчката/доставките:

Срок на изпълнение на обществената поръчка: до достигане на максималната стойност, но не по-късно от срока на Раковото споразумение - 16.11.2018 г.

Срок на изпълнение на доставките: 7 работни дни от подаване на заявката.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти:

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Покана - подпис ЗЗЛД
pdf файл, 3,4 MB, качено на 28.06.2018

pdf document

Списък консумативи
xlsx файл, 14,3 KB, качено на 28.06.2018

xlsx document

Списък адреси
xlsx файл, 22,1 KB, качено на 28.06.2018

xlsx document

Техническо предложение
pdf файл, 3,3 MB, качено на 28.06.2018

pdf document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 18,9 KB, качено на 28.06.2018

docx document

Проект на договор
pdf файл, 404,9 KB, качено на 28.06.2018

pdf document

Протокол 2
pdf файл, 266,9 KB, качено на 27.07.2018

pdf document

Доклад, утвърден 26.07.2018 г.
pdf файл, 1,5 MB, качено на 27.07.2018

pdf document

Договор с "РОНОС" ООД №93-00-111/29.08.2018 г.
pdf файл, 2,0 MB, качено на 29.08.2018

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,5 MB, качено на 05.09.2018

pdf document

Обявление за приключен договор
pdf файл, 752,7 KB, качено на 26.10.2018

pdf document